Viser arkivet for september, 2011

Naturen trenger folk

Naturen trenger folk. Til tross for at vi har en stygg tendens til å rasere natur, er det gjennom bruk vi skal ta vare på den. Det er ingen gitt konflikt mellom det å bruke naturressurser og verne om naturmangfoldet. Naturen taper bare når bruken ikke er bærekraftig; når vi vil sprenge fjell og fylle igjen fjorder med restene, eller drive rovhogst på gammel, artsrik skog, eller bygge boligfelt på urørt mark. Men så lenge bruken er bærekraftig, vinner naturen.

Arter blir i dag utryddet over en lav sko og vi vet alt for lite om konsekvensene. Naturen er supersammensatt. Artsutryddelsen vi bedriver i dag er en risikosport med uante konsekvenser. Det blir som om man tar ut tilfeldige skruer og deler fra et fly – hvor mye kan man fjerne før flyet styrter? Hvor mange arter tåler vi å miste? 80% av verdens befolkning får sine medisiner fra naturen. Naturen skjuler løsningene på mange av dagens medisinske utfordringer, men sjansen for å finne nye medisiner glipper mellom fingrene våre ettersom art for art går tapt. Og hva er skyld i masseutryddelsen? Summen av alle inngrep som ødelegger habitater og økosystemer. Ett slikt inngrep er når man ikke lenger slipper dyrene på beite. Da gror områder igjen og man mister viktige økosystem.

Uheldigvis er det mange utfordringer som gjør det fristende å ikke sende dyr på beite. Rovdyr på vill vandring, vei- og jernbanetrafikk og tiden det tar å samle inn dyra er blant utfordringene. Heldigvis skjer det ting som kan gjøre det lettere å takle utfordringene. Nofence er en slik utvikling; en teknologi som kombinerer gjerder og gps-teknologi, sånn at man kan flytte på området beitedyra beveger seg i. Da kan man flytte saueflokken bort fra togskinner, omstreifende rovdyr, tilbake til gården. Teknologien er fortsatt under utviklingen, men skaper begeistring langt inn i Landbruks- og matdepartementet. Teknologiutvikling, ass!

Naturen trenger sauer og reinsdyr som beiter, rovdyr som bidrar til sunne økosystem og folk som plukker bær. Det er vårt ansvar å slutte å rasere naturen, samtidig som vi fortsetter vår berekraftige bruk. Vi må komme oss ut på tur for å forstå hvilken flott ressurs ren og bevart natur er. Vi må skape løsninger for de utfordringene som ligger i veien for bærekraftig bruk. Vi må si nei til irreversible inngrep som tar knekken på naturmangfoldet. Vi må ta i bruk naturen og vi må redde den.

Artene flykter!

Verden blir varmere, og vi har forlengst begynt å se de dramatiske konsekvenser av klimaendringene. Blandt annet har arter begynt å flytter seg nordover i et høyt tempo. En ny studie viser at Norge rammes spesielt hardt av utviklingen, og konsekvensene for det norske naturmangfoldet kan være dramatiske.

Les mer…

Naturvern nytter!

Fjellreven, som er et av de mest trua pattedyrene som lever i Norge har nå begynt å etablere seg på nytt i Sør-Norge. Det er født minimum 270 fjellrevvalper på landsbasis i år, og om lag halvparten av valpene er født av fjellrev som er satt ut gjennom Avlsprogrammet for fjellrev.
Les mer…

REDD ELVENE!

Redd Elvene!

Naturen er truga. Artar døyr, naturområder forsvinn, gift sleppast ut og vassdrag blir utbygd. Dette må vi gjere noko med!

Det store tapet av naturmangfald, er saman med klimaendringar, det største miljøproblemet vi har. Og naturen forsvinn i ei skremande fart. Kvart 10. minutt døyr det ut ein art frå jorda vår, dette er ei hastigheit vi ikkje har sett sidan dinosaurane døydde ut. Dette kan få fatale konsekvensar for jorda vår, og menneska som bur her, om vi ikkje gjer noko med det.

I Noreg vassar vi i vasskraft, og to tredelar av alle norske vassdrag er utbygd. Sju av dei ti høgaste fossane er lagt i rør. Det er skikkeleg kjipt, for vassdragsutbyggjing er ei stor påkjenning for naturen og vi kan ende opp med å miste mykje viktig og verdifull natur.

Desverre er det slik at sjølv om vi har så mykje vasskraft i Noreg, er framleis mange truga av kraftutbyggjing. Derfor må vi verne vassdraga, vi skal redde elvene! All gjenverande vassdragsnatur i Noreg må få varig vern. For å få meir fornybar energi i landet må vi heller byggje ut meir miljøvenleg vindkraft og oppruste og effektivisere dei allereie utbygde vasskraftverka, så lenge det ikkje gir kostnadar på naturen.

Kampanjen Redd Elvene er ein kampanje Natur og Ungdom saman med Naturvernforbundet, Padlerforbundet, Den norske turistforening og Dnt Ungt har for nettopp å redde elvene. Lær meir om vassdrag, send postkort til politikerane og bli med i kampen for å redde dei gjenverande elvene i Noreg.

www.reddelvene.no