REDD ELVENE!

Redd Elvene!

Naturen er truga. Artar døyr, naturområder forsvinn, gift sleppast ut og vassdrag blir utbygd. Dette må vi gjere noko med!

Det store tapet av naturmangfald, er saman med klimaendringar, det største miljøproblemet vi har. Og naturen forsvinn i ei skremande fart. Kvart 10. minutt døyr det ut ein art frå jorda vår, dette er ei hastigheit vi ikkje har sett sidan dinosaurane døydde ut. Dette kan få fatale konsekvensar for jorda vår, og menneska som bur her, om vi ikkje gjer noko med det.

I Noreg vassar vi i vasskraft, og to tredelar av alle norske vassdrag er utbygd. Sju av dei ti høgaste fossane er lagt i rør. Det er skikkeleg kjipt, for vassdragsutbyggjing er ei stor påkjenning for naturen og vi kan ende opp med å miste mykje viktig og verdifull natur.

Desverre er det slik at sjølv om vi har så mykje vasskraft i Noreg, er framleis mange truga av kraftutbyggjing. Derfor må vi verne vassdraga, vi skal redde elvene! All gjenverande vassdragsnatur i Noreg må få varig vern. For å få meir fornybar energi i landet må vi heller byggje ut meir miljøvenleg vindkraft og oppruste og effektivisere dei allereie utbygde vasskraftverka, så lenge det ikkje gir kostnadar på naturen.

Kampanjen Redd Elvene er ein kampanje Natur og Ungdom saman med Naturvernforbundet, Padlerforbundet, Den norske turistforening og Dnt Ungt har for nettopp å redde elvene. Lær meir om vassdrag, send postkort til politikerane og bli med i kampen for å redde dei gjenverande elvene i Noreg.

www.reddelvene.no

SV lover kamp for Førdefjorden!

Parlamentarisk leder i Sosialistisk Venstreparti (SV) Bård Vegard Solhjell var i forrige uke på besøk i den lille bygda Vevring, der selskapet Nordic Mining vil utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet. Han lovet kamp mot planene om gruvedrift og fjorddeponi.
Les mer…

Ta naturen i bruk i sommer!

Norge har et vell av natur som står klar til fantastiske opplevelser for både oss og turistene som kommer hit. Ta naturen i bruk i sommer!

Les mer

Natur og Ungdom krever både rovdyr og husdyr i norsk natur!

I går kveld ble de parlamentariske lederene på stortinget enige om et nytt rovdyrforlik. Forliket kan bety en vanskelig fremtid for den norske bjørnestammen

Les mer…

Forliket som forsvant

Rovdyrdebatten har vekket mye følelser hos mange. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, ser det i denne omgangen ikke ut til å bli noe av rovdyrforliket, som skulle stake ut norsk rovdyrpolitikk framover. Kanskje til det beste for rovdyra.

Tapet av naturmangfold er et stort problem, internasjonalt og her til lands. Med dagens bestandsmål, er ulv og bjørn dømt til et evig liv på den norske rødlista over trua dyrearter. Senker man bestadsmålene, betyr det kanskje slutten på ulv og bjørn i Norge. For Natur og Ungdom er det viktig at vi stopper tapet av norsk artsmangfold. Derfor kan vi ikke godta at bestandsmålene for bjørn og ulv senkes. For sauens del, burde vi da heller satse på forsking og utprøving av tiltak som forebygger at ulv og bjørn dreper sau. Slike tiltak kan være alt fra gjeting til inngjerding av store utmarksområder.

På stortinget er det et stort sprik mellom partiene. Venstre og SV fronter en rovdyrvennlig politikk, og er sterkt imot at man skal minske antallet bjørn og ulv i norsk natur. De vil snarere øke bestandsmålene. FrP og SP, derimot, er så og si for et Norge uten rovdyr. Med så klare motsetninger er det vanskelig å komme fram til kompromiss.

Rovdyrforliket handler ikke bare om bestandsmål. Spørsmålet om hvem som skal bestemme hvor mange rovdyr som skal skytes og gi ut tillatelser til å skyte disse, skal også være med i det nye forliket. Kjernen i den debatten er om disse avgjørelsene skal tas lokalt, eller avgjøres av Miljøverndepartementet, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. I dag er det MD som kommer med anbefalinger.

Natur og Ungdom mener det at miljøfaglige råd må være det viktigste når man skal bestemme hvor mange ulv og bjørn som skal skytes. Hvis man har som mål å opprettholde bestandene av norske rovdyr, må miljøfaglige råd være avgjørende i forvaltningen. Samtidig er det viktig at rovdyr ikke får utgjøre stor skade på dyr som går på utmarksbeite, og derfor må det være en god dialog mellom miljøetatene og lokale myndigheter.

Rovdyrforliket er komplisert og vekker mange følelser. Det er lite trolig at et forlik kommer før sommeren. Partiene er rett og slett for langt fra hverandre. Debatten vekker mange følelser, både fra de som vil ha rovdyr og de som ikke vil ha rovdyr. Ofte kan det, gjennom media, virke som om det er enten rovdyr eller distrikt. Natur og Ungdom er for distriktene og rovdyra. Vi skal ha begge deler i Norge!

Nei, dere får ikke ødelegge Bokfjorden!

Der fantes en fjord, like ved Kirkenes. En nasjonal laksefjord. Bøkfjorden. Ren nok til å huse en av Norges siste villaksstammer. Ren nok til å være grunnlaget for mange generasjoners bruk og glede. Så kom gruvedriften. Strenge miljøkrav skulle sikre fjorden, Klima- og forrurensningsdirektoratet (Klif) skulle passe på. Men den gang ei. I dag har Klif lent seg tilbake, og er nå tilskuere til at miljøstatusen i Bøkfjorden går fra vondt til verre.

«Bunndyr og alger kveles», sier økotoksikolog Sonnich Meier til Fiskeribbladet Fiskaren. Og det etter et år hvor spredningen av giftstoffer fra gruva har vært kunstig lav, på grunn av et rør som falt til bunns. Det er ikke bærekraftig at en fjords økosystem blir rasert. Nå skal Vitenskapskomitéen for mattrygghet vurdere å komme med kostholdsråd mot Bøkfjorden. Skjer det, er katastrofen komplett – fjorden rasert.

Sydvaranger ASA har nylig fått tillatelse til å slippe ut kjemikaliet Magnafloc 1707 i Bøkfjorden, et stoff kjent for å rense drikkevann, fordi det effektivt dreper organismer. Ikke rart at det ikke går bra med artsmangfoldet i fjorden. Lenge hadde Sydvaranger Gruve også en søknad inne om utslipp av Lilaflot til fjorden, et kjemikalie gruva tidligere fikk slippe ut. Søknaden er nå trukket, men gruva har gjort det klart at de ikke utelukker bruk av kjemikaliet senere.

Det til tross for at stoffet er svært giftig for vannlevende organismer. Miljøbevegelsen har lenge ropt ut om hvor farlig dette stoffet er. Det viser seg nå at Sydvaranger Gruve også har visst dette lenge. For kort tid siden ble en til nå hemmeligholdt rapport fra Norsk Institutt for Vannforsking (NIVA) til Sydvaranger ASA offentligjort. Den konkluderer helt klart med at Lilaflot er svært giftig. Giftigere enn tidligere anntatt.

La fjorden leve! Det er på tide å sette en stopper for raseringen av Bøkfjorden. Ikke la giftutslipp hindre bruken og gleden av en fjord, som kan gi ressurser til et samfunn i lang framtid. Vi har ingen rett til å ødelegge en fjord, men gjør det ved å la Sydvaranger ASA slippe ut stadig farligere stoffer i stadig større kvanta i Bøkfjorden. Klif må sette foten ned. Folk må sette foten ned. Nei, dere får ikke ødelegge Bøkfjorden!

Artsdatabanken lanserer ny humle-app

Humla spiller en viktig rolle i naturen. Snart kan du hjelpe insektsforskerne med å kartlegge Norges humlebestand, kun ved å bruke en smarttelefon.

Les mer…

Vi kjemper til siste slutt

Markeringen utenfor kommunestyremøtet der planen om fjorddeponi ble vedtatt Foto: Vidar Gudvangen, Nrk

Selv om kommunestyrene i Naustdal og Askvoll kommune ikke ser ut til å ta trusselen mot naturmangfoldet på alvor, er ikke kampen mot fjorddeponi i Førdefjorden tapt.

Les mer…

Hårreisende vedtak i Naustdal kommunestyre

I dag vedtok Naustdal kommune reguleringsplanen som åpner for rutilutvinning i Engebøfjellet med tilhørende fjorddeponi i Førdefjorden. I 50 år fremover skal tusenvis av tonn steinmasse dumpes i en av Norges gjenværende rene fjorder. Saken går nå til Miljøverndepartementet som blir avgjørende myndighet i saken. Der er Erik Solheim nødt til å ta ansvar og si nei, mener Natur og Ungdom.

Les mer her!

På foredragsturné for å redde Førdefjorden!

Denne uken er fire ivrige medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre til Vestlandet på en foredragsturné i Sogn og Fjordane.
Foredragsturneen har tema naturmangfold, med et spesielt fokus på spørsmålet om rutilutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune.

Onsdag 11. mai skal kommunestyret i Naustdal kommune behandle gruveselskapet Nordic Minings søknad om å få starte gruvedrift i Engebøfjellet, med tilhørende fjorddeponi.
Natur og Ungdom har lenge jobbet for at Førdefjorden, som er en av Norges reneste fjorder, ikke skal bli søppeldynge for mineralindustrien.

Uenighetene om konsekvensene av et fjorddeponi i Førdefjorden er store, ulike forskningsmiljø har ulike syn på hvordan deponiet vil påvirke livet i fjorden. Natur og Ungdom mener det ikke er noe alternativ å tillate et slikt tiltak, når usikkerhetene om konsekvensene er så store. Det går ikke an å sette livet i en av Norges reneste fjorder på spill, for å blidgjøre mineralindustrien.

Derfor har vi dratt på tur til Sogn og Fjordane for å informere skoleungdom på ungdomstrinnet og videregående skole om tap av naturmangfold og hva vi som ungdom kan gjøre for å snu trenden. Samtidig har vi hatt et stort fokus på spørsmålet om fjorddeponi i Førdefjorden, for å engasjere elevene i en sak nært knyttet til deres lokalmiljø.

Budskapet til kommunestyret i Naustdal kommune er klart: Si nei til Nordic Mining! Førdefjorden er for verdifull til å ende opp som ei søppeldynge!