Viser arkivet for stikkord erik, solheim

Aksjonsveke mot fjorddeponi !

Det nermar seg aksjonsveke. Aksjonsveka mot fjorddeponi, for reine fjordar og verdifull natur. Vi skal vise at ungdom bryr seg om framtida vår, at det er stort engasjement runt å bevare resten av den reine naturen. For la oss vere ærleg; det er ikkje særskilt mykje igjen.

Førdefjorden er ein av dei siste reine fjordane i landet, og Nordic Mining vil gjere den om til ein avfallsplass. Saka ligg no inne for behandling hos Mildjødepartementet og Erik Solheim. Seier miljøvernministeren ja til å dumpe 720 lastebillass med avfall rett i fjorden, kvar dag i 50 år, vil ikkje det berre kunne øydeleggje livet i fjorden. Det gir også signal om at naturen ikkje er noko særskilt, noko som vi ikkje treng å ta vare på.

7. til 13. november skal heile NU-Noreg vise at naturen er noko særskilt, som vi treng å ta vare på. Vi skal setje ned foten, slå ring om, droppe banner for og krevje at Erik Solheim tenkjer på framtida vår, og seier nei til å omgjere Førdefjorden til avfallsplass.

Med kule aksjonar, sta ungdom og kravet om at Førdefjorden haldast rein skal vi vinne. Gjennom bannerdropp, nattaksjonar, gåveaksjonar til politikerar, postkortkampanjen og enorm mediedekning skal vi skape større merksemd rundt natur og vinne Førdefjorden.

Etter aksjonsveka skal vi møte Erik Solheim og overekkje han postkorta, så det er viktig at alle sender inn postkort til Natur og Ungdom Torggata 34, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo.

Natur og Ungdom krever både rovdyr og husdyr i norsk natur!

I går kveld ble de parlamentariske lederene på stortinget enige om et nytt rovdyrforlik. Forliket kan bety en vanskelig fremtid for den norske bjørnestammen

Les mer…

Fornøyd? Nei, det er vi ikke!

Tirsdag forrige uke ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 lagt fram. Nok et år var budsjettet som ble lagt fram et budsjett uten det nødvendige fokuset på miljø og naturvern. Natur og Ungdom hadde i år et lite ambisiøst krav til regjeringen i forhold til hva våre krav har vært tidligere. Vi krevde bare usle 268 millioner kr. til skogvern, og satt opp mot fjorårets krav da vi krevde en finansieringsplan for å raskest mulig oppfylle 4,6 prosent skogvern, et betydelig løft når det gjelder kartlegging av naturmangfold, en dobling av innskuddet i grunnfondet for fornybar energi fra 20 til 40 mrd og en handlingsplan for rensing av Norges 15 største punktutslipp, er dette snakk om småpenger i forhold. Skulle vi endelig i år få det vi ba om?

Neida, regjeringen har nok en gang lagt skogvernet på vent. Statsbudsjettet for 2011 satte av omlag 135 millioner til skogvern, noe som er en reell nedgang dersom en skal ta prisøkningen i betraktning. Det er faktisk slik at det finnes langt flere områder som ligger på vent for å bli med i frivillig vern-ordningen enn det en har penger å betale for. Leit, spør du oss.

Det er faktisk slik at hvert 10. minutt forsvinner det en art fra jorda vår. Og i dag finner vi omlag 4000 arter på den norske rødlista over truede og sårbare arter. Slik kan det ikke fortsette, naturmangfoldet i Norge trenger en storsatsing! Vi må opp i 10 prosent vern av produktiv skog, og vi må øke satsingen på kartlegging av naturmangfold betraktelig. Jeg venter i spenning på statsbudsjettet for 2012 – nå er det på tide å redde resten!

Endelig, et nytt FN-panel for naturmangfold!

For kort tid siden ble det klart at vi endelig har fått på plass et nytt FN-panel, et FN-panel for naturmangfold som en parallell til klimapanelet. Hurra, sier jeg!

Jeg håper dette vil bli et kunnskapspanel for naturmangfold, som blir viktig for å stoppe tapet av naturmangfold. Som vi vet skjer utryddelsen av arter mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn det som tidligere har vært normalt, og tapet av naturmangfold er et av vår tids største utfordringer. Norge hadde satt seg som mål å stoppe tapet av naturmangfold innen 2010, men dessverre kommer vi ikke til å oppnå dette målet. Derfor håper jeg virkelig dette panelet kan bidra til at vi vil klare dette.

Arbeidet med å opprette dette panelet (“Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services” – IPBES) startet i 2005, etter initiativ fra FNs miljøprogram. Endelig har man kommet i mål, og har snart på plass et panel som skal styrke kunnskapsgrunnlaget, skape bedre kontakt mellom de som har den faglige kunnskapen og de som skal fatte de politiske beslutningene.

Hurra for det nye FN-panelet!

Ane Marte Rognskog, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Fugløya må vernes - umiddelbart!

I Kristiansund kommune finner vi den verdifulle Fugløya – et av de viktigste områdene for hekkende sjøfugl på Nordmøre. Dette området er for tiden truet av inngrep. Blant annet ønsker Vestbase å bruke øya til å utvide oljebasen.

Jeg mener vi i Norge må ta vår del av ansvaret for at vi skal bevare en rik og mangfoldig natur. I dag er det faktisk slik at utryddelsen av arter skjer mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn normalt, og natur over hele landet er truet av menneskelige inngrep. Dette må det bli en slutt på, vi mennesker er avhengige av en velfungerende natur – også i framtiden. Nå er det tid for å verne Fugløya.

Fugløya i Kristiansund har blitt foreslått vernet av Direktoratet for Naturforvaltning gjennom verneplanen for sjøfugl som nå ligger til behandling hos Miljøverndepartementet. Jeg håper virkelig Miljøverndepartementet ser alvoret i denne saken, og sørger for at verneplanen for sjøfugl behandles snarest slik at Fugløya blir sikret beskyttelse. Dette må skje før Vestbase eventuelt får tillatelse til å gjøre om øya og sjøen rundt til en steinfylling for næringslivet.

Tidligere har blant annet ordføreren i Kristiansund kommune, Per Kristian Øyen, gått ut i media for en utvidelse av Vestbase. Han hevder at den verdifulle Fugløya bør vike til fordel for fortsatt vekst i oljeindustrien. Jeg mener dette er et useriøst forslag fra ordfører Øyen. Han bør tenke på de verdiene naturen vår inneholder, og menneskenes avhengighet av en velfungerende, rik og mangfoldig natur.

Dersom det er slik at dette virkelig er ordførerens tanker om framtiden, bør noen sørge for at Øyen får en opplæring i miljøspørsmål. Naturen vår er i ferd med å forsvinne samtidig som Norges produksjon av fossil olje og gass truer livsgrunnlaget til millioner av mennesker verden over. Hva tenker han med når han kommer med utspill som dette?

Nei, ordfører og miljøvernminister, nå er det på tide å se realiteten i øynene. Vi kan ikke fortsette som før. Den verdifulle Fugløya må vernes, og norsk olje- og gassproduksjon må trappes ned umiddelbart. Jeg nekter å gå med på at verdifull natur forsvinner til fordel for forurensende oljeindustri!

Redd Resten; Tjørnanakkane.

Tjørnanakkane er ein verneverdig olivinfuruskog som ligg i Bjørkedalen i Volda. Olivinfuruskog er ein svært verdifull og sjelden skogtype, som ikkje eksisterar nokon andre stader i verda enn på Sunnmøre. Skogen er leveområdet til mange viktige raudlisteartar, og vi kan på ingen måte risikere at verdiar som dette går tapt.

Men Tjørnanakkane er i fare. Trugslar som hogst, dagbrudd og treslagskifte gjer at ein risikerar store øydeleggjingar på skogen. Øydeleggjingar som korkje naturen eller vi mennesker har råd til.

For naturen er livsgrunnlaget vårt, og vi treng den for å overleve. Og i dag forsvinn livsgrunnlaget vårt i eit uhyggeleg raskt tempo. 1000 til 10000 gongar raskare enn kva som er naturleg. Eg tykkjer det er ein forferdeleg skremande tanke at heile livsgrunnlaget vårt kan forsviinne. … Men sånn er det. Livsgrunnlaget vårt er i ferd med å forsvinne, og det må vi forhindre.

For det er heldigvis mogeleg å stoppe denne masseøydeleggjinga av naturområder. Ved å ta vare på naturen og verne rike og verdifulle områder kan vi kome opp på eit bærekraftig nivå igjen. Minst 4,6% av all norsk, produktiv skog må vernast, og sidan Tjørnanakkane er blandt dei 15 mest verneverdige skogane i landet, er dette ein naturleg stad å byrje verninga.

Naturen er rik, verdifull og uerstatteleg og derfor krever Natur og Ungdom varig vern av Tjørnanakkane!

bjørkedalen