Viser arkivet for stikkord fjorddeponi

Aksjonsveke mot fjorddeponi !

Det nermar seg aksjonsveke. Aksjonsveka mot fjorddeponi, for reine fjordar og verdifull natur. Vi skal vise at ungdom bryr seg om framtida vår, at det er stort engasjement runt å bevare resten av den reine naturen. For la oss vere ærleg; det er ikkje særskilt mykje igjen.

Førdefjorden er ein av dei siste reine fjordane i landet, og Nordic Mining vil gjere den om til ein avfallsplass. Saka ligg no inne for behandling hos Mildjødepartementet og Erik Solheim. Seier miljøvernministeren ja til å dumpe 720 lastebillass med avfall rett i fjorden, kvar dag i 50 år, vil ikkje det berre kunne øydeleggje livet i fjorden. Det gir også signal om at naturen ikkje er noko særskilt, noko som vi ikkje treng å ta vare på.

7. til 13. november skal heile NU-Noreg vise at naturen er noko særskilt, som vi treng å ta vare på. Vi skal setje ned foten, slå ring om, droppe banner for og krevje at Erik Solheim tenkjer på framtida vår, og seier nei til å omgjere Førdefjorden til avfallsplass.

Med kule aksjonar, sta ungdom og kravet om at Førdefjorden haldast rein skal vi vinne. Gjennom bannerdropp, nattaksjonar, gåveaksjonar til politikerar, postkortkampanjen og enorm mediedekning skal vi skape større merksemd rundt natur og vinne Førdefjorden.

Etter aksjonsveka skal vi møte Erik Solheim og overekkje han postkorta, så det er viktig at alle sender inn postkort til Natur og Ungdom Torggata 34, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 Oslo.

Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane går inn for ødeleggelse av nasjonal laksefjord!

I går, onsdag 29. september gikk fylkesutvalget i Sogn og Fjordane for Nordic Minings søknad om reguleringsplan for gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal kommune med dertilhørende fjorddeponi i Førdefjorden.
Utvalget er satt av fylkestinget og er som et slags formannskap for fylkestinget.
Fylkesutvalget vedtok å være positive til Nordic Minings søknad om gruvedrift og fjorddeponi, mot to stemmer fra SV og Venstre.

Les mer…

Hurra!

Da var naturtoktet over, og vi har arrangert konserter, debatt, holdt foredrag og fått mange nye naturengasjerte mennesker til å melde seg inn i Norges viktigste miljøvenorganisasjon, Natur og Ungdom. Vel hjemme i Oslo igjen, møter jeg gledelige nyheter som omhandler naturen vår.

Da jeg sjekka nyhetene i dag, var det et gledelig syn som møtte meg i Firda. Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane har sett virkeligheten i øynene, og bestemt seg for at han vil følge føre-var-prinsippet. Han vil nå at et tredje kompetansemiljø skal vurdere konsekvensene av det planlagte fjorddeponiet i Førdefjorden. Dette er nødvendig mener han, da Havforskningsinstituttet og NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er såpass uenige om konsekvensene som de er.

Onsdag skal fylkesutvalget i Sogn og Fjordane avgjøre om de skal tilslutte seg rådmannens syn og dermed få et tredje fagmiljø til å vurdere konsekvensene av fjorddeponiet. Jeg krysser fingrene for at fylkesrådmannen får gjennomslag, og at planene om gruvedrift og fjorddeponi til syvende og sist blir lagt på is.

På tokt for å redde resten!

I disse dager legger Natur og Ungdom ut på tokt, et tokt som skal sette fokus på tapet av norsk natur. I dag er det dessverre slik at hvert tiende minutt forsvinner det en art fra jorda vår, og utryddelsen av arter skjer mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn det som tidligere har vært normalt. Dette er en del av grunnen til at vi legger ut på dette toktet, vi kan ikke sitte passive og se på at dette skjer. Norsk natur er i ferd med å forsvinne – derfor vil Natur og Ungdom redde resten!

I løpet av dette toktet skal vi stoppe innom en del forskjellige steder, steder hvor naturen trues av ulike former for inngrep. Første stopp blir i Kirkenes. I Kirkenes finner vi Bøkfjorden, en fjord som er truet av et selskap som driver gruvedrift og som ønsker å dumpe avfallet fra driften i den nasjonale laksefjorden. I dag har selskapet Sydvaranger Gruve allerede tillatelse fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) til å slippe ut fire millioner tonn steinslam og 35 tonn av miljøgiften Magnafloc i fjorden, noe som er ille nok. I tillegg har de nå en søknad inne hos Klif der de søker om tillatelse til å årlig slippe ut dobbelt så mye steinslam, og i tillegg opp mot 500 tonn av det giftige stoffet Lilaflot. Vi legger ut på tokt, og krysser fingra for at dette ikke kommer til å skje.

I løpet av denne reisen for å ta vare på norsk natur, skal vi også blant annet stoppe innom Volda, hvor vi finner den gamle bygda Bjørkedalen, som er mest kjent for sine gamle båtbyggetradisjoner. En annen ting som er spesielt med Bjørkedalen, er at det er der vi finner landets største olivinfuruskog, som også inneholder flere typer rødlistearter. Dette er en svært verdifull og sjelden skogtype, som en ikke finner andre steder i verden enn på Sunnmøre. Og denne skogen står også i fare for å miste sin verdi. Flere snakker om at de ønsker å starte hogst i skogen, og i tillegg snakker man en del om å starte utvinning av den verdifulle olivinen som en finner i skogen. Dette kan vi ikke la skje, derfor stopper toktet innom denne Sunnmørsbygda.

Som om ikke dette er nok – utrolig mange flere verdifulle naturområder i vårt langstrakte land står i fare. Derfor har vi flere stopp på turen. I den lille bygda Vevring i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, finner vi også trusler. Der har selskapet Nordic Mining planer om å utvinne rutil fra forekomsten vi finner i Engebøfjellet. De ønsker å utvinne rutil gjennom blant annet knusing og bruk av kjemikalier. Steinmassen som blir igjen etter de har henta ut mineralet, ønsker de å dumpe i Førdefjorden, nok en nasjonal laksefjord. Gis det tillatelse til rutilutvinning og dumping av steinmasse i fjorden, vil det årlig dumpes inntil 6 millioner tonn steinstøv og kjemikalier i minst 50 år fremover. Vi kan ikke gamble med verdifulle naturverdier på denne måten!

Lørdag legger vi ut på tokt, nå er det jammen meg på tide å redde resten!

Ane Marte Rognskog
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Nye funn i Førdefjorden

Havforskningsinstituttet har igjen gjort nye funn som taler mot gruvedrift i Engebøfjell med fjorddeponi i Førdefjorden. De nye funnene går ut på at Redalsvika i Naustdal ikke bare er en viktig gyteplass, men også en viktig oppvekstplass for torsken. Vi kan dermed konkludere nok en gang med at gruvedrift og fjorddeponi er uaktuelt med tanke på framtidens naturmangfold.

Havforskningsinstituttet har igjen vært på tokt i Førdefjorden, og funnet ut at Redalsvika er en viktig oppvekstplass vitkig for rekrutteringen til torskebestanden i fjorden – faktisk det vitkigste gytefeltet i den midterste og ytre del av Førdefjorden. Og her vil Nordic Mining altså dumpe inntil 570 tonn steinstøv og kjemikalier hver eneste time i 50 år fremover. I følge Havforskningsinstituttet vil dumping av steinmasse i Førdefjorden påvirke hele økosystemet der, noe som videre kan føre til at livet på bunnen av fjorden dø ut.

Nok en gang gjøres funn som tilsier at rutilutvinningen kan bli en miljøkatastrofe for naturverdiene vi finner i og rundt Førdefjorden. Nei, hold Førdefjorden ren!

Folkemøte og rock mot gruvedrift!

DSC 3245

Onsdag kveld satte jeg meg på nattbussen til Førde for å være med på folkemøte om rutilutvinning og fjorddeponi i Førdefjorden, samt konserten ”Rock mot Gruvedrift” arrangert av Sogn og Fjordane Natur og Ungdom og Sogn og Fjordane Sosialistisk Ungdom. Torsdag morgen var jeg framme i Førde, da var det bare å vente på at bussen inn til Naustdal sentrum skulle ta meg med til folkemøtet.

Da jeg og Inger Fure Grøtting, leder i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, kom fram til Naustdal var vi veldig spente. Kom det til å komme mange folk på folkemøtet? Kom det til å være flertall av motstandere eller forkjempere for rutilutvinning og fjorddeponi?

Natur og Ungdom krever jo som kjent at det ikke skal bli noe av Nordic Mining sine planer om å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe den resterende steinmassen i Førdefjorden. Vi mener det er avgjørende å ta vare på norsk natur, og ikke rasere den ved å legge bunnen av Førdefjorden død i minst femti år framover.

I Førdefjorden finner man et rikt naturmangfold, naturmangfold det er verd å ta vare på. Og dette skjønte heldigvis flesteparten av de frammøtte på folkemøtet. Mer om motstanden kan du lese her. Her fikk vi vite hvorfor det er så mange motstandere av dette prosjektet: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøgruppa Vevring og Førdefjorden, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforbund og mange flere. Folkemøtet med nesten 200 frammøtte ble avsluttet med en frisk debatt etter Inger Fure Grøtting, leder i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom hadde holdt en strålende appell om Natur og Ungdoms syn i denne saken.

Neste dag var det duket for konsert – Rock mot Gruvedrift! Vi satte kursen mot Førde igjen, klar for å forberede konserten. Da vi kom fram til konsertstedet Viking i Førde sentrum, var allerede Sandane Natur og Ungdom og konsertsjef Karoline Strand godt i gang med de nødvendige forberedelsene. Igjen var vi spente på hvordan denne kvelden kom til å gå. Vi manglet et trommesett, et keyboard og ett av bandene måtte melde avbud. Dette var visst ikke noe problem, bare en utfordring, og vips – kort tid etter hadde Sandane Natur og Ungdom fikset det også.

Første band på scenen var Failing Life, og publikum strømmet til. Neste band ute var Serious Jokers, og da det var Tore den STORE sin tur på scena sang folk med og sørget for at stemningen var på topp. Leder i Sogn og Fjordane Sosialistisk Ungdom holdte en strålende appell, etterfulgt av tonene til Nifrost fra Jølster og Puppet Sapiens fra Måløy. Til slutt rocket alle sammen mot gruvedrift fra tonene til Suspected fra Nordfjordeid.

Nå er planen at de berørte kommunene skal ta stilling til Nordic Minings planer om rutilutvinning så fort som mulig, slik at Klima- og forurensingsdirektoratet kan si ja eller nei til utslippssøknaden. Vi i Natur og Ungdom både håper og tror at planene blir avvist – en gamler ikke med så viktige naturverdier!

Hold Førdefjorden ren og si nei til rutilutvinning og fjorddeponi!

Ane Marte Rognskog
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

DSC 3255 — Inger Fure Grøtting, leder i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, holder appell mot gruvedrift og fjorddeponi.

DSC 3299

DSC 3314

Noen vil rasere noe av det kjæreste vi har

Foto: Førdefjorden Vel

Norge blir ofte kalt for fjordenes land, og det er ikke uten grunn. ”På Vestlandet har vi noen av de lengste, dypeste, trangeste og vakreste fjordene i verden” reklameres det med fra reiselivsnæringen. Fjordene er regnet for å være noen av de mest dramatiske og spektakulære landskapene på jorda, og det er Norges fjorder som er blant våre mest attraktive reisemål.

Dessverre er det noen som ikke setter like stor pris på denne verdien norske fjorder har. Langs Førdefjorden finner vi bygda Vevring i Naustdal kommune. Langs Førdefjorden finner vi også Engebøfjellet, et fjell som inneholder en av de største kjente konsentrasjonene av rutil i verdenssammenheng. Rutil er et råstoff som brukes til å fremstille titandioksid, som er et hvitt pulver som brukes som fargepigment i maling, iskrem, plast, tannkrem etc. Det er dette rutilet selskapet Nordic Mining nå ønsker å utvinne.

Selskapet har nå søkt om tillatelse til å utvinne rutil fra forekomsten vi finner i Engebøfjellet. De ønsker å utvinne rutil gjennom bl.a. knusing og bruk av kjemikalier. Steinmassen som blir igjen, ønsker de å dumpe i Førdefjorden – den lengste fjorden i Sunnfjord. Fjorden regnes i dag for å være til dels urørt, siden den ikke er påvirket av forurensende industri slik flere av våre andre fjorder er.

Naturen vår er verdifull og uerstattelig, og vi mennesker er avhengige av en rik og mangfoldig natur. Hvert tiende minutt forsvinner det en art fra jorda. Utryddelsen av planter og dyr skjer i dag mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn det som tidligere har vært normalt. Kan vi da tillate å rasere enda mer norsk natur?

I 2007 ble Førdefjorden vernet som en nasjonal laksefjord, med et tilhørende nasjonalt laksevassdrag blant annet for å sikre beskyttelse av villaksen. Og denne nasjonale laksefjorden ønsker man nå å dumpe steinmasse i. Dersom det gis tillatelse til rutilutvinning og dumping av steinmasse i Førdefjorden, vil det dumpes inntil 570 tonn steinstøv og kjemikalier hver eneste time i 50 år fremover. I følge Havforskningsinstituttet vil dumping av steinmasse i Førdefjorden påvirke hele økosystemet der, noe som videre kan føre til at livet på bunnen dør ut. I tillegg er det registrert flere rødlistearter i og rundt Førdefjorden, arter som allerede står i fare for å bli utryddet, som vil kunne bli påvirket av dette sjødeponiet, for å nevne noen; ål, uer, blålange, lange, spisskate, pigghå etc. Rutilutvinningen kan med dette bli en miljøkatastrofe for naturverdiene vi finner i og rundt Førdefjorden.

Kan vi mennesker tillate denne forurensingen og raseringen av vår verdifulle norske natur? Nå ligger saken til behandling hos Klima- og forurensingsdirektoratet. Kommunen har heller ikke tatt stilling til dette prosjektet enda. Det ventes at man vil ta en avgjørelse i denne saken i løpet av første del av året. Kan du med hånden på hjertet være vitne til at dette skjer, uten et snev av dårlig samvittighet for at du ikke gjør noe for å påvirke? Tenkte jeg det ikke. Det kan ikke vi i Natur og Ungdom heller. Den omsøkte rutilutvinningen vil gamble med naturverdiene i Førdefjorden, naturverdier vi ikke har råd til å miste. Gå inn på facebook og delta i Sogn og Fjordane Natur og Ungdoms fotokampanje for å ta vare på Førdefjorden, Vern om fjorden! og følg med videre på bloggen hvordan det går med Førdefjorden og planene om rutilutvinning.