Viser arkivet for stikkord naturmangfoldloven

Rød skogfrue, en art å ta vare på

Rød skogfrue

Den 23. mars i år kom Miljøverndepartementet med sitt første forslag til prioriterte arter og utvalgte naturtyper som skal beskyttes gjennom naturmangfoldsloven. En av de prioriterte artene som skal beskyttes er rød skogfrue (Cephalanthera ruba), en svært sjelden og vakker orkidé.

Når rød skogfrue nå er blitt beskyttet gjennom naturmangfoldskloven betyr det at all form for ødeleggelse av arten vil være ulovlig. Samtidig skal det lages en handlingsplan for hvordan man skal sikre en levedyktig bestand av arten. Målet med å beskytte arter og naturtyper gjennom naturmangfoldloven er at man skal beskytte arten eller naturtypen i sin helhet, og at man skal skreddersy forvaltningen av den enkelte arten eller naturtypen.

Som med så mange andre trya arter er det ødeleggelser av leveområder som er den største trusselen mot rød skogfrue. Arten har sin utbredelse primært på Østlandet og den vokser på kalkgrunn, stort sett i kalkfuruskog og den trenger et varmt klima for å vokse. Utbygging av veier, boligområder og næringsområder er st stort press på artens leveområder.

Det er et viktig første skritt mot en mer mangfoldig natur at regjeringen nå har begynt å ta vare på arter og naturtyper gjennom naturmangfoldloven. Det vi må håpe er at vernet virker og at sjeldne og truede arter virkelig får sin beskyttelse.
Du kan lese mer om rød skogfrue på http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=798m

Hav er også natur!

*Har du tenkt på hvor mye natur som finnes under vann? Hvor uendelig mange arter som ligger under vannoverflaten? Hvilke viktige men sårbare økosystemer som finnes i havet? Det er et mangfold uten like! Og det må vi ta vare på. *

Men livet i havet er desverre også truet. Arter folk har hørt om, og arter som ikke er like kjent, står på rødlista, og menneskelig aktivitet har fått dem dit. Overfiske, fangstredskaper som tråling, utslipp av kjemikalier, dumping av avfall, for ikke å snakke om klimaendringer, truer en stor del av matforsyningen vår.

Norge har vært en fiskerinasjon i årevis, mye lenger enn vi har vært en oljenasjon. Det må vi fortsette å være! Men for at vi skal forbli en fiskerinasjon må vi bruke ressursene på en bærekraftig måte. Vi må drive med bærekraftig og miljøvennlig fiske, vi kan ikke dumpe steinslam i rene fjorder, vi kan ikke sette i gang oljevirksomhet rett ved siden av sårbare korallrev.

Da naturmangfoldloven kom i fjor var regjeringa både fornøyd og stolt. Et omfattende lovverk som skal brukes til å ta vare på naturen vår. Og naturmangfoldloven er bra, men den gjelder ikke i havet. Lovens virkeområde, som det heter på fint, gjelder kun ut til 12 nautiske mil. Det er ikke så langt. Det er i alle fall ikke langt nok. Er ikke hav og livet i havet natur? Jo! Vi trenger de lovene som som skal sikre at artene på land får leve i havet også.

Fokus på å ta vare på livet i havet er for lavt. Det er alt for lett å ødelegge den delen av livsgrunnlaget vårt som ligger under vann. Ved blant annet å utvide naturmangfoldloven til å gjelde i havet, ved å legge til rette for det miljøvennlige fisket, ved å slutte å dumpe avfall i sårbare fjorder, ved å opprette petroleumsfrie områder og ved å kutte klimagassutslipp kan vi klare å redde det som ikke er ødelagt. Vi har ikke noe valg. Naturen er livsgrunnlaget vårt, og havet er en del av det.