Viser arkivet for stikkord redd

Deal or no deal?

I morgen kommer regjeringas forslag til statsbudsjett for 2011. Natur og ungdom kom tidlig i vår med innspill om hva som måtte prioriteres i neste års budsjett, hvor penger til skogvern var et av våre viktigste krav. Nå får vi se om regjeringa evner å bidra til å redde resten av norsk natur.

Les mer

Redd Yttrismorki!

Yttrismorki (foto Tom H. Hofton)

Når vi skal ta vare på den trua naturen, er det et godt triks å starte med de stedene hvor det bor mange trua arter. Nær halvparten av plantene og dyrene på den norske rødlista over truede og sårbare arter lever i skogen, derfor må skogvern være en viktig del av det norske naturvernet. Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom har sammen valgt ut 15 verdifulle skogområder fra hele landet som en viktig startpakke for norsk skogvern. Hittil er to av skogene vernet: Holmvassdalen og Stordalen. De resterende 13 områdene må vernes raskt for å sikre de uerstattelige naturverdiene som finnes der. I Norges Naturvernforbund ønsker vi at det neste området på lista som vernes blir hele Yttrismorki i Sogn og Fjordane.

Yttrismorki er en skog som inneholder flere truede naturtyper, som kalkskog og alm-lindeskog. I skogen er det mange døde trær, noe som er viktige for et rikt artsmangfold, og hele 23 ulike rødlistede, trua arter er funnet i området. Blant dem er planter som småblæreglye og hjertegras, og fuglen dvergspett. Området er verdisatt til nasjonalt viktig.

I dag er kun en liten del av Yttrismorki vernet, takket være bidrag fra lokale skogeiere. Utfordringen ved å bruke denne verneformen, som kalles frivillig vern, er at økonomiske hensyn og enighet mellom myndigheter og lokale skogeiere ofte settes foran hensyn til naturverdiene som bevares. Vi verner ikke natur for å verne, men som et verktøy for å bevare truede arter og naturtyper, slik at vi beholder en rik og mangfoldig natur. Slik at vi beholder livsgrunnlaget vårt.

Norges Naturvernforbund mener det ikke holder at en del av Yttrismorki er vernet, når viktige naturverdier der fortsatt står uten beskyttelse. Derfor krever vi vern av hele Yttrismorki nå!

Åshild Lappegård Lahn
Medlem i naturmangfoldutvalget i Norges Naturvernforbund

Fugløya må vernes - umiddelbart!

I Kristiansund kommune finner vi den verdifulle Fugløya – et av de viktigste områdene for hekkende sjøfugl på Nordmøre. Dette området er for tiden truet av inngrep. Blant annet ønsker Vestbase å bruke øya til å utvide oljebasen.

Jeg mener vi i Norge må ta vår del av ansvaret for at vi skal bevare en rik og mangfoldig natur. I dag er det faktisk slik at utryddelsen av arter skjer mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn normalt, og natur over hele landet er truet av menneskelige inngrep. Dette må det bli en slutt på, vi mennesker er avhengige av en velfungerende natur – også i framtiden. Nå er det tid for å verne Fugløya.

Fugløya i Kristiansund har blitt foreslått vernet av Direktoratet for Naturforvaltning gjennom verneplanen for sjøfugl som nå ligger til behandling hos Miljøverndepartementet. Jeg håper virkelig Miljøverndepartementet ser alvoret i denne saken, og sørger for at verneplanen for sjøfugl behandles snarest slik at Fugløya blir sikret beskyttelse. Dette må skje før Vestbase eventuelt får tillatelse til å gjøre om øya og sjøen rundt til en steinfylling for næringslivet.

Tidligere har blant annet ordføreren i Kristiansund kommune, Per Kristian Øyen, gått ut i media for en utvidelse av Vestbase. Han hevder at den verdifulle Fugløya bør vike til fordel for fortsatt vekst i oljeindustrien. Jeg mener dette er et useriøst forslag fra ordfører Øyen. Han bør tenke på de verdiene naturen vår inneholder, og menneskenes avhengighet av en velfungerende, rik og mangfoldig natur.

Dersom det er slik at dette virkelig er ordførerens tanker om framtiden, bør noen sørge for at Øyen får en opplæring i miljøspørsmål. Naturen vår er i ferd med å forsvinne samtidig som Norges produksjon av fossil olje og gass truer livsgrunnlaget til millioner av mennesker verden over. Hva tenker han med når han kommer med utspill som dette?

Nei, ordfører og miljøvernminister, nå er det på tide å se realiteten i øynene. Vi kan ikke fortsette som før. Den verdifulle Fugløya må vernes, og norsk olje- og gassproduksjon må trappes ned umiddelbart. Jeg nekter å gå med på at verdifull natur forsvinner til fordel for forurensende oljeindustri!

Redd Resten; Tjørnanakkane.

Tjørnanakkane er ein verneverdig olivinfuruskog som ligg i Bjørkedalen i Volda. Olivinfuruskog er ein svært verdifull og sjelden skogtype, som ikkje eksisterar nokon andre stader i verda enn på Sunnmøre. Skogen er leveområdet til mange viktige raudlisteartar, og vi kan på ingen måte risikere at verdiar som dette går tapt.

Men Tjørnanakkane er i fare. Trugslar som hogst, dagbrudd og treslagskifte gjer at ein risikerar store øydeleggjingar på skogen. Øydeleggjingar som korkje naturen eller vi mennesker har råd til.

For naturen er livsgrunnlaget vårt, og vi treng den for å overleve. Og i dag forsvinn livsgrunnlaget vårt i eit uhyggeleg raskt tempo. 1000 til 10000 gongar raskare enn kva som er naturleg. Eg tykkjer det er ein forferdeleg skremande tanke at heile livsgrunnlaget vårt kan forsviinne. … Men sånn er det. Livsgrunnlaget vårt er i ferd med å forsvinne, og det må vi forhindre.

For det er heldigvis mogeleg å stoppe denne masseøydeleggjinga av naturområder. Ved å ta vare på naturen og verne rike og verdifulle områder kan vi kome opp på eit bærekraftig nivå igjen. Minst 4,6% av all norsk, produktiv skog må vernast, og sidan Tjørnanakkane er blandt dei 15 mest verneverdige skogane i landet, er dette ein naturleg stad å byrje verninga.

Naturen er rik, verdifull og uerstatteleg og derfor krever Natur og Ungdom varig vern av Tjørnanakkane!

bjørkedalen