Viser arkivet for stikkord rovdyr

Naturen trenger folk

Naturen trenger folk. Til tross for at vi har en stygg tendens til å rasere natur, er det gjennom bruk vi skal ta vare på den. Det er ingen gitt konflikt mellom det å bruke naturressurser og verne om naturmangfoldet. Naturen taper bare når bruken ikke er bærekraftig; når vi vil sprenge fjell og fylle igjen fjorder med restene, eller drive rovhogst på gammel, artsrik skog, eller bygge boligfelt på urørt mark. Men så lenge bruken er bærekraftig, vinner naturen.

Arter blir i dag utryddet over en lav sko og vi vet alt for lite om konsekvensene. Naturen er supersammensatt. Artsutryddelsen vi bedriver i dag er en risikosport med uante konsekvenser. Det blir som om man tar ut tilfeldige skruer og deler fra et fly – hvor mye kan man fjerne før flyet styrter? Hvor mange arter tåler vi å miste? 80% av verdens befolkning får sine medisiner fra naturen. Naturen skjuler løsningene på mange av dagens medisinske utfordringer, men sjansen for å finne nye medisiner glipper mellom fingrene våre ettersom art for art går tapt. Og hva er skyld i masseutryddelsen? Summen av alle inngrep som ødelegger habitater og økosystemer. Ett slikt inngrep er når man ikke lenger slipper dyrene på beite. Da gror områder igjen og man mister viktige økosystem.

Uheldigvis er det mange utfordringer som gjør det fristende å ikke sende dyr på beite. Rovdyr på vill vandring, vei- og jernbanetrafikk og tiden det tar å samle inn dyra er blant utfordringene. Heldigvis skjer det ting som kan gjøre det lettere å takle utfordringene. Nofence er en slik utvikling; en teknologi som kombinerer gjerder og gps-teknologi, sånn at man kan flytte på området beitedyra beveger seg i. Da kan man flytte saueflokken bort fra togskinner, omstreifende rovdyr, tilbake til gården. Teknologien er fortsatt under utviklingen, men skaper begeistring langt inn i Landbruks- og matdepartementet. Teknologiutvikling, ass!

Naturen trenger sauer og reinsdyr som beiter, rovdyr som bidrar til sunne økosystem og folk som plukker bær. Det er vårt ansvar å slutte å rasere naturen, samtidig som vi fortsetter vår berekraftige bruk. Vi må komme oss ut på tur for å forstå hvilken flott ressurs ren og bevart natur er. Vi må skape løsninger for de utfordringene som ligger i veien for bærekraftig bruk. Vi må si nei til irreversible inngrep som tar knekken på naturmangfoldet. Vi må ta i bruk naturen og vi må redde den.

Natur og Ungdom krever både rovdyr og husdyr i norsk natur!

I går kveld ble de parlamentariske lederene på stortinget enige om et nytt rovdyrforlik. Forliket kan bety en vanskelig fremtid for den norske bjørnestammen

Les mer…

Forliket som forsvant

Rovdyrdebatten har vekket mye følelser hos mange. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, ser det i denne omgangen ikke ut til å bli noe av rovdyrforliket, som skulle stake ut norsk rovdyrpolitikk framover. Kanskje til det beste for rovdyra.

Tapet av naturmangfold er et stort problem, internasjonalt og her til lands. Med dagens bestandsmål, er ulv og bjørn dømt til et evig liv på den norske rødlista over trua dyrearter. Senker man bestadsmålene, betyr det kanskje slutten på ulv og bjørn i Norge. For Natur og Ungdom er det viktig at vi stopper tapet av norsk artsmangfold. Derfor kan vi ikke godta at bestandsmålene for bjørn og ulv senkes. For sauens del, burde vi da heller satse på forsking og utprøving av tiltak som forebygger at ulv og bjørn dreper sau. Slike tiltak kan være alt fra gjeting til inngjerding av store utmarksområder.

På stortinget er det et stort sprik mellom partiene. Venstre og SV fronter en rovdyrvennlig politikk, og er sterkt imot at man skal minske antallet bjørn og ulv i norsk natur. De vil snarere øke bestandsmålene. FrP og SP, derimot, er så og si for et Norge uten rovdyr. Med så klare motsetninger er det vanskelig å komme fram til kompromiss.

Rovdyrforliket handler ikke bare om bestandsmål. Spørsmålet om hvem som skal bestemme hvor mange rovdyr som skal skytes og gi ut tillatelser til å skyte disse, skal også være med i det nye forliket. Kjernen i den debatten er om disse avgjørelsene skal tas lokalt, eller avgjøres av Miljøverndepartementet, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning. I dag er det MD som kommer med anbefalinger.

Natur og Ungdom mener det at miljøfaglige råd må være det viktigste når man skal bestemme hvor mange ulv og bjørn som skal skytes. Hvis man har som mål å opprettholde bestandene av norske rovdyr, må miljøfaglige råd være avgjørende i forvaltningen. Samtidig er det viktig at rovdyr ikke får utgjøre stor skade på dyr som går på utmarksbeite, og derfor må det være en god dialog mellom miljøetatene og lokale myndigheter.

Rovdyrforliket er komplisert og vekker mange følelser. Det er lite trolig at et forlik kommer før sommeren. Partiene er rett og slett for langt fra hverandre. Debatten vekker mange følelser, både fra de som vil ha rovdyr og de som ikke vil ha rovdyr. Ofte kan det, gjennom media, virke som om det er enten rovdyr eller distrikt. Natur og Ungdom er for distriktene og rovdyra. Vi skal ha begge deler i Norge!