Viser arkivet for stikkord sognogfjordane

La fjorden leve!

Norsk natur minker. Det blir færre rene norske fjorder. Med det i bakhodet, spør jeg: kan Erik Solheim og Miljøverndepartementet tillate at Førdefjorden blir omgjort til gruveindustriens avfallsplass?

Selvfølgelig kan de ikke det, og derfor kan vi være trygg på at Norge ikke blir en fjord fattigere i fremtiden. Hvis Erik Solheim da ikke ser bort fra naturverdiene i fjorden og bukker under for presset fra gruveindustrien, som i følge Nærings- og handelsminister Trond Giske skal forsyne pensjonsfondet med sort gull etter oljas fall.

Les mer…

På foredragsturné for å redde Førdefjorden!

Denne uken er fire ivrige medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre til Vestlandet på en foredragsturné i Sogn og Fjordane.
Foredragsturneen har tema naturmangfold, med et spesielt fokus på spørsmålet om rutilutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune.

Onsdag 11. mai skal kommunestyret i Naustdal kommune behandle gruveselskapet Nordic Minings søknad om å få starte gruvedrift i Engebøfjellet, med tilhørende fjorddeponi.
Natur og Ungdom har lenge jobbet for at Førdefjorden, som er en av Norges reneste fjorder, ikke skal bli søppeldynge for mineralindustrien.

Uenighetene om konsekvensene av et fjorddeponi i Førdefjorden er store, ulike forskningsmiljø har ulike syn på hvordan deponiet vil påvirke livet i fjorden. Natur og Ungdom mener det ikke er noe alternativ å tillate et slikt tiltak, når usikkerhetene om konsekvensene er så store. Det går ikke an å sette livet i en av Norges reneste fjorder på spill, for å blidgjøre mineralindustrien.

Derfor har vi dratt på tur til Sogn og Fjordane for å informere skoleungdom på ungdomstrinnet og videregående skole om tap av naturmangfold og hva vi som ungdom kan gjøre for å snu trenden. Samtidig har vi hatt et stort fokus på spørsmålet om fjorddeponi i Førdefjorden, for å engasjere elevene i en sak nært knyttet til deres lokalmiljø.

Budskapet til kommunestyret i Naustdal kommune er klart: Si nei til Nordic Mining! Førdefjorden er for verdifull til å ende opp som ei søppeldynge!

Kortsiktighetens Tyrrani

Det er litt uvirkelig å tenke på den samfunnsøkonomiske verdien av bevart natur. Man er jo enig i at den har en verdi, som et vakkert sted for turgåing. Utover det derimot, er den bevarte naturs verdi mindre åpenbar. Derfor blir det lett å si at naturen må vike for midlertidige arbeidsplasser, eller kortsiktig økonomisk vinning. For lett. Det mangler en forsåelse av hvor stor verdi en ivaretatt natur faktisk representerer, rent samfunnsøkonomisk.

Vi er avhengige av naturen rundt oss. Bynære naturområder, som Nordmarka utenfor Oslo, sikrer rent drikkevann. Torskebestandene forsyner flerfoldige millioner munner med mat. Norsk natur tiltrekker seg enorme mengder turister. Planter og skog suger til seg CO2. Biomangfoldet rundt oss er stedet hvor uoppdagete medisiner er å finne. Naturen rundt oss er enkelt og greit vårt livsgrunnlag. Hvorfor er det da så lett for enkelte å ikke annerkjenne naturen i seg selv som ressurs?

Vi ser det i Kirkenes, hvor Sydvaranger gruve får lov til å forgifte bøkfjorden av Klima- og forurensingsdirektoratet. Det er tydelig i Naustdal, Sogn og Fjordane, hvor Nordic Mining ønsker å rasere Førdefjorden. Vi ser det utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor Oljeindustrien sikler etter å bygge ned de sårbare havområdene der er å finne. Den samme uvilkårligheten kommer frem utallige andre steder, hvor det tilstedeværende naturmangfoldet kommer i andre rekke, bak kortsiktige prosjekt.

Virker det så lett å ødelegge for noen arter her og der fordi er snakk om små områder av gangen? Hva gjør det vel om vi utdrydder denne lille arten? Eller denne? Eller disse? Kanskje hadde det vært mulig for oss å ødelegge naturen rundt oss så fort som vi gjør, hadde ikke naturen vært naturen. Naturen er økosystemer.

Økosystemer er intrikate greier. De omfatter nett av arter og deres samhandling. Ett nett av arter hvor alt henger sammen. Det skumle er at man ikke trenger å fjerne alle artene for at hele økosystemet kollapser. Man trenger bare fjerne noen. Derfor kan man ikke fortsette med dagens mentalitet, som tillater skadelig giftutslipp her, habitatsødeleggelse der. Det blir litt som å fjerne noen tilfeldige deler av et fly, sende det i lufta og satse på at det går bra. Plutselig fjerner vi en art for mye, økosystemet kollapser og da taper vi mye større verdier enn de vi tjente på raseringen. Plutselig styrter flyet. Plutselig har vi fjernet livsgrunnlaget vårt.

Hurra!

Da var naturtoktet over, og vi har arrangert konserter, debatt, holdt foredrag og fått mange nye naturengasjerte mennesker til å melde seg inn i Norges viktigste miljøvenorganisasjon, Natur og Ungdom. Vel hjemme i Oslo igjen, møter jeg gledelige nyheter som omhandler naturen vår.

Da jeg sjekka nyhetene i dag, var det et gledelig syn som møtte meg i Firda. Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane har sett virkeligheten i øynene, og bestemt seg for at han vil følge føre-var-prinsippet. Han vil nå at et tredje kompetansemiljø skal vurdere konsekvensene av det planlagte fjorddeponiet i Førdefjorden. Dette er nødvendig mener han, da Havforskningsinstituttet og NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er såpass uenige om konsekvensene som de er.

Onsdag skal fylkesutvalget i Sogn og Fjordane avgjøre om de skal tilslutte seg rådmannens syn og dermed få et tredje fagmiljø til å vurdere konsekvensene av fjorddeponiet. Jeg krysser fingrene for at fylkesrådmannen får gjennomslag, og at planene om gruvedrift og fjorddeponi til syvende og sist blir lagt på is.

På tokt for å redde resten!

I disse dager legger Natur og Ungdom ut på tokt, et tokt som skal sette fokus på tapet av norsk natur. I dag er det dessverre slik at hvert tiende minutt forsvinner det en art fra jorda vår, og utryddelsen av arter skjer mellom 1000 og 10.000 ganger raskere enn det som tidligere har vært normalt. Dette er en del av grunnen til at vi legger ut på dette toktet, vi kan ikke sitte passive og se på at dette skjer. Norsk natur er i ferd med å forsvinne – derfor vil Natur og Ungdom redde resten!

I løpet av dette toktet skal vi stoppe innom en del forskjellige steder, steder hvor naturen trues av ulike former for inngrep. Første stopp blir i Kirkenes. I Kirkenes finner vi Bøkfjorden, en fjord som er truet av et selskap som driver gruvedrift og som ønsker å dumpe avfallet fra driften i den nasjonale laksefjorden. I dag har selskapet Sydvaranger Gruve allerede tillatelse fra Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) til å slippe ut fire millioner tonn steinslam og 35 tonn av miljøgiften Magnafloc i fjorden, noe som er ille nok. I tillegg har de nå en søknad inne hos Klif der de søker om tillatelse til å årlig slippe ut dobbelt så mye steinslam, og i tillegg opp mot 500 tonn av det giftige stoffet Lilaflot. Vi legger ut på tokt, og krysser fingra for at dette ikke kommer til å skje.

I løpet av denne reisen for å ta vare på norsk natur, skal vi også blant annet stoppe innom Volda, hvor vi finner den gamle bygda Bjørkedalen, som er mest kjent for sine gamle båtbyggetradisjoner. En annen ting som er spesielt med Bjørkedalen, er at det er der vi finner landets største olivinfuruskog, som også inneholder flere typer rødlistearter. Dette er en svært verdifull og sjelden skogtype, som en ikke finner andre steder i verden enn på Sunnmøre. Og denne skogen står også i fare for å miste sin verdi. Flere snakker om at de ønsker å starte hogst i skogen, og i tillegg snakker man en del om å starte utvinning av den verdifulle olivinen som en finner i skogen. Dette kan vi ikke la skje, derfor stopper toktet innom denne Sunnmørsbygda.

Som om ikke dette er nok – utrolig mange flere verdifulle naturområder i vårt langstrakte land står i fare. Derfor har vi flere stopp på turen. I den lille bygda Vevring i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, finner vi også trusler. Der har selskapet Nordic Mining planer om å utvinne rutil fra forekomsten vi finner i Engebøfjellet. De ønsker å utvinne rutil gjennom blant annet knusing og bruk av kjemikalier. Steinmassen som blir igjen etter de har henta ut mineralet, ønsker de å dumpe i Førdefjorden, nok en nasjonal laksefjord. Gis det tillatelse til rutilutvinning og dumping av steinmasse i fjorden, vil det årlig dumpes inntil 6 millioner tonn steinstøv og kjemikalier i minst 50 år fremover. Vi kan ikke gamble med verdifulle naturverdier på denne måten!

Lørdag legger vi ut på tokt, nå er det jammen meg på tide å redde resten!

Ane Marte Rognskog
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Nye funn i Førdefjorden

Havforskningsinstituttet har igjen gjort nye funn som taler mot gruvedrift i Engebøfjell med fjorddeponi i Førdefjorden. De nye funnene går ut på at Redalsvika i Naustdal ikke bare er en viktig gyteplass, men også en viktig oppvekstplass for torsken. Vi kan dermed konkludere nok en gang med at gruvedrift og fjorddeponi er uaktuelt med tanke på framtidens naturmangfold.

Havforskningsinstituttet har igjen vært på tokt i Førdefjorden, og funnet ut at Redalsvika er en viktig oppvekstplass vitkig for rekrutteringen til torskebestanden i fjorden – faktisk det vitkigste gytefeltet i den midterste og ytre del av Førdefjorden. Og her vil Nordic Mining altså dumpe inntil 570 tonn steinstøv og kjemikalier hver eneste time i 50 år fremover. I følge Havforskningsinstituttet vil dumping av steinmasse i Førdefjorden påvirke hele økosystemet der, noe som videre kan føre til at livet på bunnen av fjorden dø ut.

Nok en gang gjøres funn som tilsier at rutilutvinningen kan bli en miljøkatastrofe for naturverdiene vi finner i og rundt Førdefjorden. Nei, hold Førdefjorden ren!

Folkemøte og rock mot gruvedrift!

DSC 3245

Onsdag kveld satte jeg meg på nattbussen til Førde for å være med på folkemøte om rutilutvinning og fjorddeponi i Førdefjorden, samt konserten ”Rock mot Gruvedrift” arrangert av Sogn og Fjordane Natur og Ungdom og Sogn og Fjordane Sosialistisk Ungdom. Torsdag morgen var jeg framme i Førde, da var det bare å vente på at bussen inn til Naustdal sentrum skulle ta meg med til folkemøtet.

Da jeg og Inger Fure Grøtting, leder i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, kom fram til Naustdal var vi veldig spente. Kom det til å komme mange folk på folkemøtet? Kom det til å være flertall av motstandere eller forkjempere for rutilutvinning og fjorddeponi?

Natur og Ungdom krever jo som kjent at det ikke skal bli noe av Nordic Mining sine planer om å utvinne rutil fra Engebøfjellet og dumpe den resterende steinmassen i Førdefjorden. Vi mener det er avgjørende å ta vare på norsk natur, og ikke rasere den ved å legge bunnen av Førdefjorden død i minst femti år framover.

I Førdefjorden finner man et rikt naturmangfold, naturmangfold det er verd å ta vare på. Og dette skjønte heldigvis flesteparten av de frammøtte på folkemøtet. Mer om motstanden kan du lese her. Her fikk vi vite hvorfor det er så mange motstandere av dette prosjektet: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøgruppa Vevring og Førdefjorden, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforbund og mange flere. Folkemøtet med nesten 200 frammøtte ble avsluttet med en frisk debatt etter Inger Fure Grøtting, leder i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom hadde holdt en strålende appell om Natur og Ungdoms syn i denne saken.

Neste dag var det duket for konsert – Rock mot Gruvedrift! Vi satte kursen mot Førde igjen, klar for å forberede konserten. Da vi kom fram til konsertstedet Viking i Førde sentrum, var allerede Sandane Natur og Ungdom og konsertsjef Karoline Strand godt i gang med de nødvendige forberedelsene. Igjen var vi spente på hvordan denne kvelden kom til å gå. Vi manglet et trommesett, et keyboard og ett av bandene måtte melde avbud. Dette var visst ikke noe problem, bare en utfordring, og vips – kort tid etter hadde Sandane Natur og Ungdom fikset det også.

Første band på scenen var Failing Life, og publikum strømmet til. Neste band ute var Serious Jokers, og da det var Tore den STORE sin tur på scena sang folk med og sørget for at stemningen var på topp. Leder i Sogn og Fjordane Sosialistisk Ungdom holdte en strålende appell, etterfulgt av tonene til Nifrost fra Jølster og Puppet Sapiens fra Måløy. Til slutt rocket alle sammen mot gruvedrift fra tonene til Suspected fra Nordfjordeid.

Nå er planen at de berørte kommunene skal ta stilling til Nordic Minings planer om rutilutvinning så fort som mulig, slik at Klima- og forurensingsdirektoratet kan si ja eller nei til utslippssøknaden. Vi i Natur og Ungdom både håper og tror at planene blir avvist – en gamler ikke med så viktige naturverdier!

Hold Førdefjorden ren og si nei til rutilutvinning og fjorddeponi!

Ane Marte Rognskog
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

DSC 3255 — Inger Fure Grøtting, leder i Sogn og Fjordane Natur og Ungdom, holder appell mot gruvedrift og fjorddeponi.

DSC 3299

DSC 3314