Viser arkivet for stikkord trillemarka

Redd Resten; Tjørnanakkane.

Tjørnanakkane er ein verneverdig olivinfuruskog som ligg i Bjørkedalen i Volda. Olivinfuruskog er ein svært verdifull og sjelden skogtype, som ikkje eksisterar nokon andre stader i verda enn på Sunnmøre. Skogen er leveområdet til mange viktige raudlisteartar, og vi kan på ingen måte risikere at verdiar som dette går tapt.

Men Tjørnanakkane er i fare. Trugslar som hogst, dagbrudd og treslagskifte gjer at ein risikerar store øydeleggjingar på skogen. Øydeleggjingar som korkje naturen eller vi mennesker har råd til.

For naturen er livsgrunnlaget vårt, og vi treng den for å overleve. Og i dag forsvinn livsgrunnlaget vårt i eit uhyggeleg raskt tempo. 1000 til 10000 gongar raskare enn kva som er naturleg. Eg tykkjer det er ein forferdeleg skremande tanke at heile livsgrunnlaget vårt kan forsviinne. … Men sånn er det. Livsgrunnlaget vårt er i ferd med å forsvinne, og det må vi forhindre.

For det er heldigvis mogeleg å stoppe denne masseøydeleggjinga av naturområder. Ved å ta vare på naturen og verne rike og verdifulle områder kan vi kome opp på eit bærekraftig nivå igjen. Minst 4,6% av all norsk, produktiv skog må vernast, og sidan Tjørnanakkane er blandt dei 15 mest verneverdige skogane i landet, er dette ein naturleg stad å byrje verninga.

Naturen er rik, verdifull og uerstatteleg og derfor krever Natur og Ungdom varig vern av Tjørnanakkane!

bjørkedalen

Trillemarka – historien om en seier

Det er ikke alltid Natur og Ungdom vinner sakene vi jobber med. Gang på gang ser vi at forurenserne og de som ødelegger både klimaet og naturen er de som vinner frem. Men samtidig ser vi at vårt arbeid nytter. Noen ganger vinner vi selve slaget også.

Da jeg begynte i Natur og Ungdom ble jeg ble jeg med i lokallaget på Kongsberg. Lokallaget hadde lenge jobbet for at skogområdet Trillemarka- Rollagsfjell som ligger i Buskerud skulle vernes. I 2002 hadde en del av området blitt vernet, med det var bare en liten del av det 200 km2 store området. For at alle de truede artene som lever i området skulle få den beskyttelsen de trenger ville Natur og Ungdom at hele området skulle vernes. Så i mars 2003 aksjonerte en gjeng fra Natur og Ungdom sivilt ulydig mot en planlagt hogst i det verneverdige området. Og de vant frem, dagen etter aksjonen bestemte Børge Brende, som da var miljøvernminister at det skulle settes i gang en verneprosess for å verne resten av det verdifulle skogområdet.

I 2003 var det stor jubel for Børge Brendes beslutning om å sette i gang verneprosessen, men det skulle vise seg at det skulle mer til enn det for å dra seieren i havn. Det var bare å sette i gang med arbeidet en gang til. For det tok jo sin tid, fra verneprosessen ble satt i gang i 2003 til regjeringen bestemte de seg for å verne området i januar 2008. Og i desember samme år ble Trillemarka offisielt vernet av regjeringen i statsråd. I mellomtiden hadde Natur og Ungdom stått på både dag og natt. Både de som jobbet med det fra sentralt hold og vi i lokallagene i Buskerud som aksjonerte, skrev voldsomme mengder leserbrev til avisene og dro på tur til området.

Men det endte altså lykkelig, samme dag som Natur og Ungdoms landsmøte i 2008 ble avsluttet i begynnelsen januar, fikk vi glad-meldingen; Regjeringen hadde gått inn for å verne Trillemarka og vårt arbeid hadde vunnet frem!

Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat er i dag Norges største naturreservat og det lever mange trua arter det. Trillemarka-Rollagsfjell er faktisk ”bolig” for så mye som 120 rødlistede arter! Det som er så spesielt med området er at det er preget av mye gammel skog, og Trillemarka er Sør-Skandinavias siste store naturskogsområde. Naturskog er en type skog som i stor grad har fått stå i fred for menneskelig aktivitet, og som derfor har et villamarkspreg. Skogen er gammel, i Trillemarka finner vi nemlig Norges eldste gran, den har stått på samme sted i over 500 år!
Det var en stor seier for naturen og Natur og Ungdom da Trillemarka-Rollagsfjell ble vernet. En seier vi kunne ønske vi fikk så mye oftere.